จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 
Count
 
 
ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
 QA-News ฉบับล่าสุด : ฉบับที่ 315 ปักษ์แรก กรกฎาคม พ.ศ.2557 ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว  
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับส่วนงาน  
   ไฟล์คำนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบต้องกรอกข้อมูลพื้นฐาน)  
   ไฟล์คำนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบไม่กรอกข้อมูลพื้นฐาน)  
   แบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายตัวบ่งชี้ (รอบ ๙ เดือน)"  
   ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา  
   แบบรายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ มจพ. (สำหรับส่วนงานวิชาการ)  
   แบบรายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ มจพ. (สำหรับส่วนงานสนับสนุนและบริการวิชาการ)  <
   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มจพ. พ.ศ. ๒๕๕๕ อ่าน Online ผ่าน Web สามารถอ่านผ่านโทรศัพท์มือถือ  
   สมศ. รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม มจพ.  
   ไฟล์ประกอบการบรรยาย เรื่อง "ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา"  
   แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
   ตัวอย่างเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มจพ.  
   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย. ๒๕๕๔)  
   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สกอ.  
    รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.รายละเอียด
   ข้อบังคับ มจพ. ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
   ประกาศ มจพ. เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. พ.ศ. ๒๕๕๒  ดูดีที่สุดที่
ความละเอียด 800x600 | ตัวอักษร - MS Sans Serif | ขนาด - Medium
   

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๑๓-๒๕๐๐-๒๔ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๒๓ ; ๐-๒๕๕๕-๒๑๗๖
โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๒๑๗๖ email : qa@kmutnb.ac.th
สำนักงาน : ห้อง ๖๐๘ ชั้น ๖ อาคารอเนกประสงค์