ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.
จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 392 ปักษ์หลัง กันยายน 2560 PDF Print

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 392 ปักษ์หลัง กันยายน 2560 คลิกที่นี่

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 : แนวทางการพัฒนา

  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

 

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 01:24
 
PDF Print

แบบฟอร์มเพิ่มอาจารย์ประจำในระบบ CHEQA Online 

แบบฟอร์มเพิ่มอาจารย์ประจำในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online) ของ สกอ.

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 01:42
 
PDF Print

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2559

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2559

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
ส่วนงาน
ช่วงเวลา
* สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
11 ก.ย. 2560
* สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
13 ก.ย. 2560
* สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ก.ย. 2560
* สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
15 ก.ย. 2560
* สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 15 ก.ย. 2560
* สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 ก.ย. 2560
* สำนักงานอธิการบดี
19 ก.ย. 2560
* บัณฑิตวิทยาลัย
22 ก.ย. 2560
* สำนักหอสมุดกลาง
28 ก.ย. 2560

ส่วนงานวิชาการที่จัดการเรียนการสอน
ส่วนงาน
ช่วงเวลา
* คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9 - 10 ส.ค. 2560
* บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
31 ส.ค. และ 1 ก.ย. 2560
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 - 7 ก.ย. 2560
* วิทยาลัยนานาชาติ
6 - 7 ก.ย. 2560
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 - 8 ก.ย. 2560
* คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
7 - 8 ก.ย. 2560
* คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
12 -13 ก.ย. 2560
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
13 - 14 ก.ย. 2560
* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 และ 19 ก.ย. 2560
* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
20 - 21 ก.ย. 2560
* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
20 - 21 ก.ย. 2560
* คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
20 - 21 ก.ย. 2560
* คณะอุตสาหกรรมเกษตร
21 - 22 ก.ย. 2560
* คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
25 - 26 ก.ย. 2560
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
26 - 27 ก.ย. 2560
* คณะบริหารธุรกิจ
28 - 29 ก.ย. 2560

 

Last Updated on Monday, 07 August 2017 02:05
 
PDF Print

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 


เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
หลักสูตรที่ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี 2548
  • หลักสูตรระดับปริญญาโท
ปริญญาโท 2548
  • หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ปริญญาเอก 2548
Download ทั้งหมด
มาตรฐาน 2548
หลักสูตรที่ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาการ
ปริญญาตรี วิชาการ 2558
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี วิชาชีพ/ปฏิบัติการ 2558
  • หลักสูตรระดับปริญญาโท
ปริญญาโท 2558
  • หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ปริญญาเอก 2558
Download ทั้งหมด
มาตรฐาน 2548
Last Updated on Tuesday, 04 July 2017 05:24
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3
 

Polls

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลเว็บศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.
 
September 2017
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner