ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.
PDF Print

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ร่างตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด และการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA การนำไปใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

Last Updated on Friday, 28 April 2017 03:35
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การกำกับมาตรฐานหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558 PDF Print

 

Last Updated on Wednesday, 26 April 2017 07:11
 
PDF Print

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ร่างแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในแต่ละตัวบ่งชี้ตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA สำหรับระดับมหาวิทยาลัย การนำไปใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
C.1
การรับและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

C.2
การได้งานทำของบัณฑิต หรือการนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
C.7 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.2 Student Mobility
S.3 Green University
Last Updated on Monday, 13 March 2017 01:37
 
PDF Print

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปีการศึกษา 2559 

 

Last Updated on Thursday, 27 April 2017 01:30
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2
 

Polls

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลเว็บศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.
 
April 2017
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner