ประกาศภายนอก มาตรฐานหลักสูตร


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

Last Updated on Friday, 11 March 2016 04:57
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

Last Updated on Wednesday, 20 January 2016 04:01
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง

Last Updated on Wednesday, 20 January 2016 04:04
 
Written by Administrator   

ISCED field of education & training