ประวัติความเป็นมา - วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Article Index
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายของศูนย์ประกัน
ตราสัญลักษณ์
แผนภูมิการบริหารและภาระงานศูนย์
บุคลากร
All Pages

 

วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

 

1.รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

2.เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

3.เป็นหน่วยงานกลางรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

4.พัฒนาบุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

5.เป็นแหล่งรวบรวม จัดทำ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ปรัชญา : นำวิถีประกัน มุ่งสู่วัฒนธรรมคุณภาพ

 

ปณิธาน : ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ และเข้าถึง

 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานคุณภาพ

 

พันธกิจ : ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสามารถรองรับการตรวจติดตาม และประเมินผลจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  
 
February 2021
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner