ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. - ประมวลภาพกิจกรรมปี 2558
Category List
การสัมมนาจัดทำตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน สำหรับส่วนงานสนับสนุน
การสัมมนาจัดทำต...
การบรรยาย เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สำหรับบุคลากรทั่วไป)
การบรรยาย เรื่อ...
การบรรยาย เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สำหรับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิชาการ)
การบรรยาย เรื่อ...