การศึกษา


แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖)
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542
ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับสรุป)
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤต
รายงานการวิจัย เรือง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่
รายงานวิจัยเชิงเอกสาร เรื่อง รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา


   
 
   

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๑๓-๒๕๐๐-๒๔ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๒๓ ; ๐-๒๕๕๕-๒๑๗๖
โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๒๑๗๖ email : qa@kmutnb.ac.th
สำนักงาน : ห้อง ๖๐๘ ชั้น ๖ อาคารอเนกประสงค์