News
Article Index
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการดำเนินงาน
มจพ. กับการประเมินคุณภาพภายนอก
All Pages
Modificar el tamaño de letra:

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทุกส่วนงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552)

 

  1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  2. ส่งเสริมให้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
  5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
  6. ให้นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  
 
December 2021
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner