News
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา - มาตรการดำเนินงาน
Article Index
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการดำเนินงาน
มจพ. กับการประเมินคุณภาพภายนอก
All Pages

 

มาตรการการดำเนินงาน

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ไว้ ดังนี้

 

  1. จัดให้มีหน่วยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อประสานงาน อำนวยความสะดวก และติดตามรวบรวมข้อมูล้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพของส่วนงาน
  2. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการะกันคุณภาพ
  3. กำหนดให้มีองค์คณะที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับมหิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
  4. กำหนดให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา
  5. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ โดยการเพิ่มพูนทักษาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือคุณภาพ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกันคุณภาพเฉพาะเรื่อง และการสร้างผู้ตรวจประเมินภายใน

  
 
May 2021
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner