News
Article Index
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการดำเนินงาน
มจพ. กับการประเมินคุณภาพภายนอก
All Pages
Modificar el tamaño de letra:

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทุกส่วนงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552)

 

 1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 2. ส่งเสริมให้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
 5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
 6. ให้นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 


 

มาตรการการดำเนินงาน

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ไว้ ดังนี้

 

 1. จัดให้มีหน่วยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อประสานงาน อำนวยความสะดวก และติดตามรวบรวมข้อมูล้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพของส่วนงาน
 2. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการะกันคุณภาพ
 3. กำหนดให้มีองค์คณะที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับมหิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
 4. กำหนดให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา
 5. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ โดยการเพิ่มพูนทักษาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือคุณภาพ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกันคุณภาพเฉพาะเรื่อง และการสร้างผู้ตรวจประเมินภายใน

 


 

 

มจพ. กับการประเมินคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษา ซึ่งประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบ 5 ปี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มา 3 รอบแล้ว ดังนี้

รอบแรกได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 รับการประเมินเมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2549 เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี

รอบที่ 3 ได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 29-31 สิงหาคม 2, 5, 9 และ 15 กันยายน 2554 ซึ่งรอบนี้เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะที่รับการประเมินรวมทั้งสิ้น 10 คณะ ซึ่งปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะทุกคณะ โดยในระดับมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินในระดับดีมาก

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม


 

 

 
 
September 2021
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner