Modificar el tamaño de letra:

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558