Article Index
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายของศูนย์ประกัน
ตราสัญลักษณ์
แผนภูมิการบริหารและภาระงานศูนย์
บุคลากร
All Pages
Modificar el tamaño de letra:

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

 

(Educational Quality Assurance Center)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ประวัติความเป็นมา

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดีขึ้นตรงต่ออธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของ มจพ.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายใน มจพ. พ.ศ. 2551 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่หลัก คือ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รองรับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่ผลสำเร็จ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งการสร้างและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

  
 
January 2022
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner