Article Index
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายของศูนย์ประกัน
ตราสัญลักษณ์
แผนภูมิการบริหารและภาระงานศูนย์
บุคลากร
All Pages
Modificar el tamaño de letra:

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

 

(Educational Quality Assurance Center)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ประวัติความเป็นมา

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดีขึ้นตรงต่ออธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของ มจพ.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายใน มจพ. พ.ศ. 2551 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่หลัก คือ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รองรับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่ผลสำเร็จ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งการสร้างและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

 


 

วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

 

1.รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

2.เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

3.เป็นหน่วยงานกลางรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

4.พัฒนาบุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

5.เป็นแหล่งรวบรวม จัดทำ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ปรัชญา : นำวิถีประกัน มุ่งสู่วัฒนธรรมคุณภาพ

 

ปณิธาน : ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ และเข้าถึง

 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานคุณภาพ

 

พันธกิจ : ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสามารถรองรับการตรวจติดตาม และประเมินผลจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ไว้ดังนี้

1.นำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน

2.นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อเอื้อต่อความมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

3.ให้บุคลากรรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหาร และดำเนินงาน

4.พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

5.นำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

6.เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

7.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

 


 

ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ Q และ A สีแสด ต่อเชื่อมกันด้วยเส้นสีแสด มีตัวอักษร KMUTNB สีดำอยู่ข้างใต้ตัวอักษร และ A หมายถึง การประกันคุณภาพ(Quality Assurance)วางในรูปทรงคล้ายตัวคน แทนความหมายว่า หัวใจสำคัญของการประกันคุณภาพ คือ คน ซึ่งจะต้องมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนา และทำภารกิจต่างๆ อย่างเข้าใจและเข้าถึงเส้นที่เชื่อมระหว่างตัวอักษร Q และ A แสดงถึงการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การประกอบกันของตัวอักษร Q ตัวอักษร A และเส้นที่เชื่อมกัน คล้ายแผ่นบันทึกข้อมูล(Diskette)แสดงถึงว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ตัวอักษร KMUTNB เป็นชื่อย่อในภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสีที่ใช้ คือ สีแสด และสีดำ เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

 


 

 

ภาระงานศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.

 

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

 

1.กลุ่มงานบริหารและพัฒนาการประกันคุณภาพ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดอบรม สัมมนา บรรยาย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ และทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การพัฒนาระบบ คู่มือ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานต่างๆ

2.กลุ่มงานวิเคราะห์ระบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ทำหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูลการประเมินระบบและกลไก การพัฒนาและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานประจำปี


บุคลากร
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มีบุคลากร รวม 4 คน แยกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน และพนักงานราชการ 1 คน

 

 
 
September 2021
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner