การอบรม สัมมนา

คู่มือการใช้งานระบบ CHEQA 3D Online

คู่มือ ผู้จัดทำ

คู่มือการใช้งานของ มจพ. (กรณีที่ไม่ได้ใช้ระบบของ สกอ.) 

 • คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบระดับคณะ
มจพ.
 • คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตร
มจพ.
 • คู่มือผู้ใช้งานระดับแขนงวิชา
มจพ.
 • คู่มือผู้ประเมินระดับหลักสูตร
มจพ.
 • Power Point ประกอบการอบรม
มจพ.
คู่มือการใช้งานของ สกอ.
 • คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร
สกอ.
 • คู่มือการใช้งานรดับหลักสูตร (กรณีใช้เกณฑ์อื่นๆ)
สกอ.
 • คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการประเมิน)
สกอ.
 • คู่มือการ Imports ข้อมูล จาก Excel File
สกอ.

ขออนุญาต สกอ. ในการนำไฟล์มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

คลิปวิดีโอการใช้งาน
 • ภาพรวมการใช้งาน CHEQA3D ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • การ Login เข้าใช้งาน
มทร. สุวรรณภูมิ
 • การสร้าง Admin ระดับหลักสูตร และการตั้งค่าให้ดูแลหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • การใช้งาน Menu Admin ระดับคณะ
มทร. สุวรรณภูมิ
 • การเพิ่มหลักสูตรโดยผู้ดูแลระบบระดับคณะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • การรายงานผลระดับหลักสูตร หมวดที่ 1
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • รวมคลิปบันทึกการฝึกอบรมโดย สกอ. ณ มทร. สุวรรณภูมิ
มทร. สุวรรณภูมิ

ขออนุญาตเจ้าของคลิปในการนำมา Link เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียกดูอาจไม่สามารถเรียกดูได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไฟล์ หรือที่ตั้งไฟล์

 

Last Updated on Monday, 23 July 2018 07:19
 
Written by Administrator   
Monday, 02 February 2015 06:17

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 วันที่ 23 และ 26 มกราคม 2558

 

 

Last Updated on Thursday, 19 March 2015 00:47