ประกาศภายนอก มาตรฐานหลักสูตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง

 

ISCED field of education & training