แบบฟอร์มระดับหลักสูตร
Written by Administrator   
Saturday, 07 August 2021 14:29

แบบฟอร์มระดับหลักสูตร AUN QA

version 3

 • แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ .docx
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ .docx

version 4

 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ .docx

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มภาษาไทย

 1. OBE3 .docx | .pdf
 2. OBE4 .docx.pdf
 3. OBE5 .docx.pdf
 4. OBE6 .docx.pdf
 5. OBE7 .docx.pdf

 • English Form

 1. OBE3 .docx.pdf
 2. OBE4 .docx.pdf
 3. OBE5 .docx.pdf
 4. OBE6 .docx.pdf
 5. OBE7 .docx.pdf

 

Last Updated on Wednesday, 15 September 2021 06:16